Chiourim du Roch Yechiva

Rav Yehouda Toledano שליט''א

 

Année 5775 - 2015/2016

 

Erev Roch Hashana 5775

Erev Yom Kippour 5775

Hespedim Rav Ovadia Yossef z'al